cofnij dla niedowidzacych
cofnij fb
26600 STREFA KULTURY to jeden bilet do wszystkich muzeów w Radomiu i pomysł, jak ciekawie spędzić tu czas!
26600 STREFA KULTURY to jeden bilet do wszystkich muzeów w Radomiu i pomysł, jak ciekawie spędzić tu czas!
Kontakt

Strona główna   /   Kontakt   /   Deklaracja dostępności

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia „ w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do internetowej strony https://www.26600.pl .

 

Data publikacji obecnej wersji strony internetowej: 28 luty 2015 roku.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

  • brak tekstów alternatywnych na części grafik i zdjęć

  • filmy nie zawierają napisów dla osób z dysfunkcją słuchu

  • brak możliwość zmiany rozmiaru tekstu

Wymienione nieprawidłowości będą sukcesywnie usuwane.

Oświadczenie sporządzono dnia:  2021-03-26.  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej poczta@mcswelektrownia.pl. , numer telefonu 48 383 60 77. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo – skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

1. Opis dostępnościwejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Główne wejście do Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej ”Elektrownia” w Radomiu znajdujące się przy ul. Mikołaja Kopernika 1, dojazd od ul. Traugutta dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajduje się w nim kasa biletowa, kawiarnia oraz toaleta dla niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze, szerokość drzwi ogólnodostępnych wynosi 90 cm. Pomieszczenia są bez progów.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku są dostępne dwie windy przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami .

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Na terenie ekspozycji zachowany jest ciąg komunikacyjny dla osób niepełnosprawnych na parterze i na 1 piętrze . W budynku nie ma pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych . W budynku nie ma platformy przyschodowej . 

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych .

Przed budynkiem znajduje się parking dla samochodów . Brak wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Na terenie Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu nie ma przeszkód wprowadzenia psa przewodnika posiadającego certyfikat potwierdzający status psa asystującego.

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Strona internetowa

Strona internetowa jest przystosowana do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Znajduje się na niej opcja ułatwionego dostępu w postaci alternatywnego sposobu przedstawienia informacji przekazanej za pomocą koloru. Strona zawiera audiodeskrypcje dotyczące dużej części ekspozycji, możliwe do odtworzenia w przeglądarce internetowej lub odtwarzaczu mp3.do góry ^
OFERTA HORECA

-10%

-10%

-10%

-5%

-10%
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków Województwa Mazowieckiego.
Copyright [c] 2014
www.tekom.pl www.tekom.pl www.technet.net.pl www.it64.pl Strony www Radom